top of page

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Kent Foods BV

Artikel 1           Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kent Foods BV aan (een) afnemer(s) en alle verbintenissen met (een) afnemer(s) van Kent Foods BV.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts bij nadere schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

1.3 In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen boven deze voorwaarden.

1.4 De toepasselijkheid van eventueel door afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2          Aanbiedingen, Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van die overeenkomst door Kent Foods BV. Onder schriftelijke bevestiging wordt in ieder geval begrepen bevestiging per brief, per e-mail of per fax. Afnemer verbindt zich echter geldig door een mondelinge bestelling aan Kent Foods BV.

2.2 Alle aanbiedingen gelden exclusief omzetbelasting, afleverings- en vrachtkosten, voor zover niet anders is aangegeven.

2.3 Kent Foods BV behoudt zich het recht voor, alvorens een opdracht te accepteren en uit te voeren, van afnemer een zekerheidsstelling te verlangen.

 

Artikel 3            Prijzen

 

3.1 Kent Foods BV behoudt zich het recht om dergelijke genoteerde prijzen aan te passen naar aanleiding van toevoegingen en/of stijgingen van kosten van arbeid, materialen, diensten, vervoer en overige bijkomende kosten die zich voordoen tussen de datum van het aanbieden van de offerte en de datum van de levering van de goederen.

 

3.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw en eventuele andere geldende belastingen. Een dergelijke belasting wordt toegevoegd aan de prijs en is verschuldigd door de afnemer aan Kent Foods BV. Voor het vermijden van twijfel zullen belastingen en heffingen die plaatsvinden na aanvaarding van een bestelling door Kent Foods BV, maar vóór levering en/of facturering voor rekening van de afnemer zijn.

Artikel 4            Levering

4.1 De klant is verplicht mee te werken aan het tijdig lossen van het vervoersmiddel dat op de plaats van bestemming aankomt en dient hiervoor de nodige instructies te geven, zodat het lossen beperkt blijft tot twee uur na aankomst van de levering. De persoon die de goederen komt leveren namens Kent Foods BV hoeft niet vooraf zorg te dragen voor de afgeroepen hoeveelheid en zal nooit aansprakelijk zijn voor schades die ontstaan tijdens het opvolgen van instructies door de klant, noch kent Foods BV.

4.2 Alle levertijden op de overeengekomen dag van levering gelden slechts bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft afnemer geen recht op vorderingen wegens niet-nakoming van enige jegens Kent Foods BV aangegane verplichting, daaronder mede verstaan een recht op schadevergoeding.

4.3 Eventuele extra kosten die Kent Foods BV maakt door het niet tijdig lossen van de goederen zullen worden doorberekend naar de klant

4.4 Indien Afnemer de door hem bestelde hoeveelheid goederen niet kan ontvangen, nadat deze door Kent Foods BV zijn verzonden, is Kent Foods BV gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de extra kosten van transport en opslag aan afnemer in rekening te brengen.

4.5 Als om welke reden dan ook, een product niet meer in voorraad is, zal ons serviceteam contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van de nieuwe leverdatum en/ of een geschikte vervanging aan te bieden.

 

Artikel 5               Betaling van Verpakkingen, Pallets, Containers

 

5.1 Kent Foods BV behoudt het recht om de afnemer kosten in rekening te brengen voor kratten, dozen, pallets, vaten, IBC’s of een ander type van verpakking waar dergelijke verpakkingen worden gebruikt voor het vervoer van goederen naar de afnemer of hun vertegenwoordigers. Indien Kent Foods BV aan de afnemer heeft aangegeven dat deze verpakking teruggenomen dient te worden door Kent Foods BV, zal de afnemer deze verpakking in goede staat binnen twee maanden na levering terugsturen, statiegeld niet van toepassing. Alle herbruikbare verpakkingen die niet zijn teruggestuurd volgens een dergelijke afspraak met de afnemer of niet volledig of in goede conditie worden teruggestuurd, zullen worden gefactureerd tegen vervangingswaarde. Een dergelijke factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen na uitgifte van de factuur.

 

Artikel 6               Aansprakelijkheid

6.1 Kent Foods BV is uitsluitend aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige anderen hoofde, wanneer afnemer Kent Foods onverwijld en schriftelijk, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de schade en toepasselijke tekortkoming, in gebreke stelt respectievelijk aansprakelijk stelt waarbij Kent Foods BV ingeval van een tekortkoming een redelijke termijn wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 

6.2 In geen geval draagt Kent Foods aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder mede begrepen schade die niet het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming, verlies van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, reputatieschade, gederfde winst en omzet, gemiste besparingen, kosten van een terughaalactie (recall), (schade)vergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade.

6.3 De aansprakelijkheid van Kent Foods BV is verder beperkt tot het bedrag dat door haar voor de goederen waar de aansprakelijkheid mee samenhangt, is ontvangen van afnemer.

 

6.4 Totdat de afnemer de eigenaar van de goederen wordt, mag de afnemer de goederen doorverkopen uitsluitend onder de voorwaarde dat de verkoop niet voor minder dan de aankoopprijs van Kent Foods BV zal plaatsvinden.

 

Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Kent Foods aan afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Kent Foods, tot de afnemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Kent Foods inzake vorderingen van Kent Foods jegens afnemer.

 

Artikel 8         Betaling

 

8.1 Betalingen worden volledig door de afnemer aan Kent Foods BV gedaan, zonder enige aftrek of schuldvergelijking en in overeenstemming met de voorwaarden schriftelijk overeengekomen tussen de afnemer en Kent Foods BV. De factuur dient pro forma betaald te worden, of bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst, binnen 28 dagen na de datum van facturatie.

 

8.2 Een eventuele uitbreiding van de kredietverlening aan de koper kan op elk moment door Kent Foods BV gewijzigd of ingetrokken worden.

 

8.3 Zonder afbreuk te doen aan een ander recht of remedie, behoudt Kent Foods BV het recht om verdere leveringen onmiddellijk op te schorten als:

 

8.3.1 De afnemer er niet in slaagt een betaling te doen overeenkomstig met de voorwaarde genoemd in Artikel 8.1; of

 

8.3.2 Er een uitstaande betalingsverplichting is; of

 

8.3.3 Naar redelijk inzicht van Kent Foods BV, de afnemer niet zal kunnen, of waarschijnlijk niet zal kunnen voldoen aan bestaande of toekomstige betalingen aan Kent Foods BV.

 

8.4 Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen, geldt de Wet voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

Artikel 9         Retourzendingen en schade

9.1 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Kent Foods BV daarmee schriftelijk voorafgaand heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht van Kent Foods BV plaatsvinden.

9.2 Tenzij anders is overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van afnemer. Indien de klacht door Kent Foods BV gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door Kent Foods BV aan afnemer worden vergoed.

9.3 Ingeval van schade moet Kent Foods BV binnen 24 uur na ontvangst op de hoogte worden gesteld, anders kan geen enkele claim worden geaccepteerd. Goederen moeten bij aankomst worden onderzocht, als dozen beschadigd zijn, moet de vrachtbrief als zodanig worden ondertekend. Beschadigde goederen kunnen niet worden gecrediteerd of vervangen als ze zijn gebruikt. Daarnaast kan Kent Foods BV verzoeken om foto’s van de beschadigde goederen.

9.4 Goederen die vanwege kwaliteitsredenen defect zijn, dienen binnen 48 uur te worden geretourneerd voor technisch onderzoek. Restituties worden alleen verwerkt in afwachting van de uitkomst van het technische onderzoek.

Artikel 10         Insolventie van afnemers, etc.

 

10.1 Indien: de afnemer een vrijwillige regeling treft met schuldeisers of onderworpen wordt aan een financiële regeling of een aankondiging van faillissement gedaan wordt of tot liquidatie van de afnemer; of een pandbezitter bezit neemt, of een ontvanger aangewezen wordt van de eigendommen of activa van de afnemer; of

 

10.1.1 De afnemer staakt, of dreigt te staken, met het uitoefenen van werkzaamheden, of;

 

10.1.2 Naar redelijk inzicht van Kent Foods BV, er gedacht wordt dan een van de bovenstaande genoemde situaties zich voor kan doen en Kent Foods BV de afnemer hierover inligt.

 

10.2 Dan, onverminderd elk ander recht of remedie, behoudt Kent Foods BV het recht om het contract te annuleren of leveringen op te schorten, zonder enige aansprakelijkheid aan de afnemer. Als de goederen geleverd, maar nog niet betaald zijn, dan zal de waarde van desbetreffende levering onmiddellijk verschuldigd worden en zal betaald moeten worden niettegenstaande enige voorwaarden of overeenkomsten.

 

Artikel 11         Geschiktheid

 

11.1 Kent Foods BV zal, op verzoek en mits de goederen niet als alternatief worden aangeboden, een specificatie aanbieden voor elk geleverd product. De afgifte van dergelijke specificaties is alleen ter indicatie en het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om te zorgen dat alle geleverde goederen voldoen aan hun eisen in alle aspecten.

 

Artikel 12        Productinformatie

 

12.1 Kent Foods BV kan de afnemer van tijd tot tijd voorzien van productinformatie, zoals specificaties en andere gegevens, met inbegrip van allergenendeclaraties en nutritionele waardes. Dergelijke informatie wordt strikt gegeven op de basis dat, terwijl het in goede trouw wordt gegeven, geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en de afnemer er niet blind op moet vertrouwen.

Artikel 13          Force Majeure / Bijzondere Omstandigheden Buiten De Controle Van Kent Foods BV

 

13.1 In de mate dat de uitvoering door Kent Foods BV van elke levering niet haalbaar wordt wegens Force Majeure (zoals hierna gedefinieerd) of andere buitengewone omstandigheden buiten de redelijke controle van Kent Foods BV. Kent Foods BV brengt onverwijld de afnemer op de hoogte en in zoverre zullen de partijen worden vrijgesteld van verdere uitvoering van de overeenkomst en (indien van toepassing) zal de prijs pro rata aangepast worden.

 

13.2 In artikel 13.1 hierboven ‘’Force Majeure’’ betekent enige oorzaak op het gebied van de uitvoering van de overeenkomst die voortvloeien uit of die kunnen worden toegerekend aan de handelingen, gebeurtenissen of omstandigheden buiten de redelijke controle van Kent Foods BV en (zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande) bedraagt geacht te omvatten; stakingen, lock outs of andere industriële acties (waarbij werknemers van Kent Foods BV of derden bij betrokken zijn); burgerlijke ongeregeldheden; oproer; invasie; oorlog; dreiging van of voorbereiding voor oorlog; brand; explosie; radioactiviteit;  storm; overstroming; aardbeving; bodemdaling; epidemieën of een andere fysieke natuurramp; handelingen of beperkingen van regering of lokale autoriteit; import of export regulaties of embargo’s; moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, mankracht, brandstof, delen van of volledige machines; stroomstoringen of niet-werkende machines; een leverancier die geen goederen kan leveren om welke reden dan ook, waarvan Kent Foods BV afhankelijk is om te voldoen aan haar verplichtingen.

 

Artikel 14        Opneming van Verkoop- en leveringsvoorwaarden van derden

 

14.1 Kent Foods BV, in haar absolute discretie en recht, mag de verkoop- en leveringsvoorwaarden van haar leveranciers opnemen, wanneer deze effect zouden hebben op de uitvoering van de verkoop en/of levering van goederen door Kent Foods BV aan de afnemer. De afhankelijkheid van verkoop- en leveringsvoorwaarden van een leverancier omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

 

14.1.1 Force Majeure of uitzonderlijke omstandigheden (zoals gedefinieerd in artikel 13.2 hierboven)

 

14.1.2 Intellectuele eigendom, met inbegrip van het gebruik van een handelsmerk

 

14.1.3 Het passeren van risico en titel

 

14.1.4 Product Recalls

 

14.1.5 Vorderingen voor verlies, schade, en tekort wanneer de leverancier namens Kent Foods BV levert.

bottom of page